O firmie     |     Współpraca     |     Kontakt     |     Lokalizacja     |     Galeria    
SKLEPY INTERNETOWe by Cube Art
A K T U A L N O Ś C I
O PRODUKCIE
Powłoka Efect-Art
Gzymsy
Listwy, podparapetniki, fasety
Bonie i kolumny
Czapy, daszki
Izolacje termiczne, akustyczne, nietypowe...
Reklama 3D
Katalogi i cennik
WIZUALIZACJE
Porównanie właściwości powłok
Ochrona przed ptakami
Elementy i detale architektoniczne A-O
Elementy i detale architektoniczne P-Z
Zwrot podatku VAT
Montaż sztukaterii
UMÓW SPOTKANIE !
Jak zamówić?
Dystrybutorzy i Partnerzy
WYPOCZYNEK z Cube Art
Ogólnopolski konkurs Modernizacja Roku
Montaż sztukaterii

SPOSÓB MONTAŻU
SZTUKATERII
Cube Art TM

Stosując się do poniższych zasad i wytycznych, montaż sztukaterii Cube Art TM przebiegać będzie bezproblemowo.


Przygotowanie powierzchni i długości elementów.

ü  Pierwszą czynnością jest wyznaczenie linii montażu rysując linie górnej i dolnej krawędzi gzymsu.

ü  Sprawdzamy, czy ściana jest płaska i prosta w wyznaczony pasie.
Na tym etapie określamy sposób montażu elementów (patrz dalej)
Zbyt duże nierówności należy zniwelować.

ü  Wykonujemy pomiar z natury długości elementu, który chcemy uzyskać i dokonujemy przeliczenia podziału dzieląc długość ściany przez długość zamówionych odcinków.
Wartość tą powiększamy o:
- grubość elementu - jeśli wykonujemy wypukły narożnik budynku (załamanie linii w poziomie)
- wysokość elementu - jeśli wykonujemy wypukły narożnik otworu okiennego (załamanie linii w pionie)

Analogicznie je pomniejszamy w przypadku wykonywania łączeń wklęsłych elementów.
Na tym etapie uwzględniamy też grubość spoiny ok 5 mm
Uzyskaną wartość dzielimy przez długość zamówionych elementów.
Celem tych działań jest wykonanie podziału i sprawdzenie wartości resztowej.

Przykład
Pomiar z natury długości ściany wyniósł 980 cm
Grubość (wymiar w poziomie od ściany do krawędzi montowanego elementu) 14 cm
Wykonywany będzie jeden wypukły narożnik
Długość zamówionych elementów 100 cm
Z podziału wynika, że potrzebujemy 970 gzymsu (10 odcinków)
Uwzględniamy wartość naddatku na wykonanie połaczenia czyli 14 cm
razem daje nam to 984 cm
uwzględniamy grubość spoin czyli 9x0,5 cm co daje nam 4,5 cm
czyli razem 988,5 cm - prawie idealnie. Oznacza to, że jeden z odcinków będziemy musieli skrócić
o około 12 cm.
Ponieważ chcemy wykonać przejście na drugą ścianę wykonujemy analogiczne czynności dla drugiego odcinka.

Dlaczego ważne jest dokonanie tych obliczeń?
Ponieważ należy unikać montażu odcinków krótszych niż 30 cm. Trzeba mieć zatem świadomość konieczności dokonania korekt jeszcze przed rozpoczęciem montażu.

Cięcie elementów

Cięcie elementów wykonujemy ostrą piłą drobnozębową, małe elementy można ciąć nożem.
Aby wykonać narożne połączenie docinamy dwie łączone listwy pod tym samym kątem, stanowiącym wartość 1/2 kąta rozwarcia ściany.

Przyklejanie elementów

Technologia mocowania gzymsów oraz listew jest bardzo podobna do mocowania płyt styropianowych.
Technologię montażu wybiera się w chwili dokonywania pomiaru płaskości i liniowości ściany.
Stanowi on wypadkową konieczności uzupełnienia ubytków ściany i wielkości elementów.
Małe elementy montujemy rozprowadzając zaprawę klejową pacą zębatą, duże mogą być montowane na "placki", jednak trzeba pamiętać o konieczności nałożenia kleju na krawędziach elementu. Ilość zużywanego kleju należy dobierać tak, aby podczas montażu nastąpiło wypłynięcie zaprawy. Zebranie jej nadmiaru utworzy jednocześnie spoinę.
Gzymsy łączy się ze sobą podobnie z tym, że na czoło zamontowanego już elementu nanosimy płaską warstwę zaprawy grubości ok 1mm a na dołączaną pacą zębatą 5 mm. Dociśnięcie do siebie elementów powinno doprowadzić do wypłynięcia kleju, jego zebranie utworzy spoinę.
Nie wykonuje się spoiny na płasko. Naturalną własnością zapraw klejowych jest ich skurcz w trakcie wiązania i wykonanie spoiny na płasko skutkować będzie jej wklęsłością.
Nadmiar spoiny usuwa się po jej wyschnięciu mechanicznie papierem ściernym (50).
Do montażu należy używać ogólnie dostępnych zapraw do klejenia styropianu lub wełny mineralnej na bazie cementu.

WAŻNE

Koniecznie należy przestrzegać wytycznych producenta kleju jeśli chodzi o warunki jego stosowania, w szczególności:

- warunków atmosferycznych;

- czasu zużycia zaprawy od momentu jego rozrobienia;

- proporcji składników;

- nie stosować ulepszaczy i nie mieszać z innymi składnikami;

Zamontowane elementy należy zabezpieczyć przed ich poruszeniem, dlatego kolejne prace takie jak szpachlowanie ubytków, szlifowanie połączeń mogą być wykonywane dopiero po czasie wskazanym przez producenta kleju - przeważnie jest to 48 godzin.

O firmie     |     Współpraca     |     Kontakt     |     Lokalizacja     |     Galeria     Cube Art
62-800 Kalisz, ul. Godebskiego 31b
e-mail: biuro@cubeart.com.pl